Integritetspolicy

Personuppgiftsbehandling

Din privata integritet är viktig för Berghs School of Communication (”Berghs”) och vi värnar om våra studenters och kunders integritet. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster som till exempel kurser, program och event behöver vi behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Den här personuppgiftspolicyn syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. När du söker en utbildning på vår hemsida, kontaktar oss, använder vår utbildningsportal eller anmäler dig till ett event eller något av våra nyhets- eller informationsutskick tillhandahåller du dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna består av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, och ansökningshandlingar så som betyg, CV, intyg, arbetsprov etc., faktura- och bostadsadress. Vidare behandlas information om hur du använder Berghs hemsida och utbildningsportal (hur du nådde och lämnade sidan), IP-adress och geografisk information.

Berghs hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att Berghs inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår utbildningsverksamhet, eller i andra än nedan angivna syften.

Personuppgiftsansvarig

Berghs School of Communication AB, organisationsnummer 556135-0355 Bobergsgatan 48,Postadress: Box 1380, 111 93 Stockholm, telefon: 08-587 550 00, e-post: info@berghs.se) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter, ändamålet, rättslig grund och lagringstider

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därutöver skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Nedan presenteras de olika behandlingarna var för sig – så att du enkelt kan läsa om den personuppgiftsbehandling som är aktuell just för dig.

1. När du ansöker till en YH-utbildning (heltidsutbildningar)

Vilket ändamål har vi?

För att kunna hantera din utbildningsansökan och fatta ett antagningsbeslut samt kunna kommunicera med dig angående den sökta utbildningen.

För det fall läkarintyg eller dylikt krävs, t.ex. på grund av att du behöver särskilt pedagogiskt stöd i undervisningen behandlar vi även s.k. känsliga uppgifter om dig. Detta görs för att vi ska kunna handlägga din ansökan, tillgodose dina rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Personnummer (om du har ett sådant)
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Bostadsadress
 • Postort
 • Ansökningshandlingar i form av CV, betyg, intyg, arbetsprov samt övrig information som krävs i enlighet med YH-ansökan.
 • Information om huruvida du blev antagen eller inte
 • Samtliga uppgifter tillhandahålls av dig i samband med din ansökan till utbildningen.

Hur använder vi uppgifterna?

 • Ansökningshandlingarna bedöms för att avgöra om du uppfyller behörighetskraven för den av dig sökta utbildningen. I samband med bedömningen tilldelas till ansökan ett urvalsvärde. Denna behandling sker manuellt av handläggare på Berghs.
 • Meddela dig om du har blivit antagen eller inte, samt kontakta dig för eventuella kompletteringar av ansökningshandlingarna.
 • Om du blir antagen behöver vi även skicka ut studierelaterad information till dig.
 • Utlämning till samverkande myndigheter, t.ex. Myndigheten för yrkeshögskolan (”MYH”), CSN, samt SCB (vid begäran av statistikunderlag).
 • I bedrivandet av vår utbildningsverksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige, vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter. Dina uppgifter behandlas endast av biträden som finns inom det europeiska samarbetsområdet (”EU/EES”).
 • Dina uppgifter delas även med bolag inom Intendiakoncernen för att kunna tillhandahålla din utbildning.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Rättslig grund

Den behandling som sker är nödvändig för att vi ska kunna fatta ett antagningsbeslut i enlighet med lag (2009:128) om yrkeshögskolan, förordning (2009:130) om yrkeshögskolan samt i enlighet med föreskrifter utfärdade av Myndigheten för yrkeshögskolan (”MYH”). Att utföra dessa ändamål är myndighetsutövning och en i svensk rätt fastställd uppgift av allmänt intresse.

Lagringstider

Oavsett om du blir antagen till en utbildning eller inte kommer vi att spara dina ansökningsuppgifter. Detta gör vi eftersom vi måste bevara dokumentation kring antagningsprocessen och kunna visa upp hur ärenden handläggs, t.ex. i samband med att MYH utöver tillsyn eller om du vill överklaga antagningsbeslutet. Om du blir antagen till en YH-utbildning kommer dina uppgifter att behandlas på det sätt som anges vid punkt 2 – ”Personuppgiftsbehandling under och efter din YH-utbildning”.

Om du inte blir antagen till en YH-utbildning behöver vi ändå bevara dokumentation kring antagningsprocessen. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid den av dig sökta utbildningen pågår. Därefter raderas dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsbehandling under och efter din YH-utbildning

Vilket ändamål har vi?

Kunna administrera dina studier och betyg samt kunna utfärda examensbevis/utbildningsbevis efter avslutad utbildning.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Personnummer (om du har ett sådant)
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Resultat på examinerande moment

Uppgifterna tillhandahålls av dig i samband med din ansökan. Uppgifter om resultat, betyg osv. är sådana uppgifter som vi registrerar/ samlar in.

Hur använder vi uppgifterna?

 • Kunna kommunicera kurs- och utbildningsrelaterad information till dig.
 • Dina uppgifter sparas i vår databas.
 • I bedrivandet av vår utbildningsverksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige (men inom EU/EES), vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vår personal samt de lärare och annan utbildningspersonal Berghs anlitar genom konsult- och underleverantörsavtal behöver tillgång till dina uppgifter för att uppfylla ändamålet.
 • Utlämning till samverkande myndigheter, t.ex. MYH, CSN, samt SCB (vid begäran av statistikunderlag).
 • Dina uppgifter delas även med bolag inom Intendiakoncernen för att kunna tillhandahålla din utbildning.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
 • Vid avslutad utbildning överförs uppgifter om studiedokumentation till MYH.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part. De kommer inte heller att överföras till land utanför EU/EES.

Rättslig grund

YH-utbildningen står under tillsyn av MYH. Det innebär att vi måste efterleva lag (2009:128) om yrkeshögskolan, förordning (2009:130) om yrkeshögskolan samt föreskrifter utfärdade av MYH. Vi måste därför administrera din utbildning och behandla dina personuppgifter vad gäller de kurserna du läser, betyg, examensbevis/utbildningsbevis och annan dokumentation som behövs för att administrera din utbildning. Att utföra dessa ändamål är myndighetsutövning och en i svensk rätt fastställd uppgift av allmänt intresse.

Lagringstider

Enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan samt MYH:s föreskrifter ska vi bevara din studiedokumentation under din studietid för att kunna utfärda utbildningsbevis/examensbevis. Vidare kräver MYH att vi som utbildningsanordnare förvarar handlingar (dvs. studiedokumentation om dig) så länge utbildningen ingår i yrkeshögskolan till och med två år efter beslutet om att ingå i yrkeshögskola inte längre gäller. Det innebär att så länge den av dig lästa utbildningen är en YH-utbildning hos oss (enligt beslut från MYH), bevaras studiedokumentationen.

För att möjliggöra för dig att efter avslutad utbildning kunna kontakta oss och begära ut intyg, betyg eller annan information om dina genomförda studier, bevarar vi dina personuppgifter i upp till tio (10) år efter avslutad utbildning. Därefter raderas dem.

3. 1-terminsprogrammen och kursverksamheten

Vilket ändamål har vi?

 • För att hantera ansökningsprocessen, fullgöra avtal om utbildningsplats (om du blir antagen) samt för att kunna utfärda utbildningsbevis
 • Att du ska kunna fullfölja din utbildning
 • Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter, men om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kan det leda till att vi inte har möjlighet att erbjuda dig utbildningsplats

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Personnummer (om du har ett sådant)
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Ansökningshandlingar (beroende på program/kurs som söks), t.ex. genom CV, betyg, intyg, arbetsprov, personligt brev, portfolio.
 • Resultat på examinerande moment

Uppgifterna tillhandahålls av dig i samband med din ansökan. Uppgifter om resultat, betyg osv. är sådana uppgifter som vi registrerar/ samlar in

Hur använder vi uppgifterna?

 • Vi bedömer om du är behörig till den sökta utbildningen.
 • Vi tilldelar dig en urvalspoäng och fattar ett antagningsbeslut.
 • Om du endast söker en kurs tilldelas din ansökan inte något urvalspoäng.
 • Kunna kommunicera kurs- och utbildningsrelaterad information till dig.
 • I bedrivandet av vår utbildningsverksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige (men inom EU/EES), vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vår personal samt de lärare och annan utbildningspersonal Berghs anlitar genom konsult- och underleverantörsavtal behöver tillgång till dina uppgifter för att uppfylla ändamålet.
 • För att administrera dina studier, registrera betyg samt för att kunna utfärda utbildningsbevis efter avslutade studier.
 • Dina uppgifter delas även med bolag inom Intendiakoncernen för att kunna tillhandahålla din utbildning.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part. De kommer inte heller att överföras till land utanför EU/EES.

Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avtal (avtal om utbildningsplats) där du är part. För att fullgöra avtalet måste vi behandla dina uppgifter innan avtalet ingås, sådan behandling sker på din begäran i och med att du ansöker om en utbildningsplats. För att fullgöra avtalet, t.ex. vad gäller att utfärda utbildningsbevis eller kursintyg m.m. måste vi även vidta åtgärder efter att du har avslutat din utbildning/kurs.

Lagringstider

Vi behandlar dina personuppgifter så länge din utbildning/kurs pågår. När du har avslutat dina studier sparar vi uppgifter vad gäller din studiedokumentation (betyg, resultat, utbildningsbevis, lästa kurser m.m.) i upp till tio år. Detta gör vi för att du som tidigare student/kursdeltagare ska kunna begära ut intyg och annan information om den utbildning/kurs du har deltagit i.

4. Bachelor-utbildning

Vilket ändamål har vi?

 • För att hantera ansökningsprocessen, fullgöra avtal om utbildningsplats (om du blir antagen) samt för att kunna utfärda utbildningsbevis
 • När du läser Berghs Bachelor sker merparten av din utbildning på någon av Berghs partnerskolor utomlands. Därför behandlas dina personuppgifter även i syfte att administrera denna del
 • Att du ska kunna fullfölja din utbildning
 • Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter, men om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kan det leda till att vi inte har möjlighet att erbjuda dig utbildningsplats

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Personnummer (om du har ett sådant)
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Ansökningshandlingar i form av CV, betyg, intyg, arbetsprov
 • Resultat på examinerande moment

Uppgifterna tillhandahålls av dig i samband med din ansökan. Uppgifter om resultat, betyg osv. är sådana uppgifter som vi registrerar/ samlar in

Hur använder vi uppgifterna?

 • Vi bedömer om du är behörig till den sökta utbildningen.
 • Vi tilldelar dig en urvalspoäng och fattar ett antagningsbeslut.
 • Kunna kommunicera kurs- och utbildningsrelaterad information till dig.
 • I bedrivandet av vår utbildningsverksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige (men inom EU/EES), vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vår personal samt de lärare och annan utbildningspersonal Berghs anlitar genom konsult- och underleverantörsavtal behöver tillgång till dina uppgifter för att uppfylla ändamålet.
 • Dina betyg (vilket utgör personuppgifter) kommer att överföras till relevanta partnerskolor för att underlätta din studieadministration. Detta innebär att dina personuppgifter överförs till andra länder – se ”*Särskilt för dig som läser Berghs Bachelor.”
 • För att administrera dina studier, registrera betyg samt för att kunna utfärda utbildningsbevis efter avslutade studier.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avta (avtal om utbildningsplats) där du är part. För att fullgöra avtalet måste vi behandla dina uppgifter innan avtalet ingås, sådan behandling sker på din begäran i och med att du ansöker om en utbildningsplats. För att fullgöra avtalet, t.ex. vad gäller att utfärda utbildningsbevis m.m. måste vi även vidta åtgärder efter att du har avslutat din utbildning.

Lagringstider

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är student hos oss. När du har avslutat dina studier sparar vi uppgifter vad gäller din studiedokumentation (betyg, utbildningsbevis, lästa kurser m.m.) i upp till tio år. Detta gör vi för att du som tidigare elev ska kunna begära ut intyg och annan information om genomförda studier.

*Särskilt för dig som läser Berghs Bachelor

Personuppgifter som Berghs partnerskolor i Australien och USA behandlar omfattas inte av GDPR eftersom partnerskolorna ligger utanför EU/EES. Det finns inget beslut från EU-kommissionen om så kallad adekvat skyddsnivå för personuppgifter som är tillämpligt för partnerskolorna i Australien och USA. Detta innebär att Berghs inte kan garantera att dina personuppgifter behandlas med en skyddsnivå som är likvärdig den som gäller enligt GDPR. Om du blir antagen för studier vid ett utländskt lärosäte genom Berghs och tredjelandsöverföring blir aktuellt, kommer du att få särskild information om detta och i samband med det ges möjlighet till att särskilt samtycka till överföring av dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

Vad gäller partnerskolor inom EU/EES behandlas dina personuppgifter hos partnerskolorna i enlighet med GDPR.

5. Övrig behandling av dina personuppgifter – oavsett vilken utbildning du läser

Vilket ändamål har vi?

Förbättra vår utbildningsnivå, informera dig om vilka övriga tjänster vi erbjuder samt kommunicera övriga nyheter med dig. Möjlighet att ställa faktura för den utbildning du läser samt bokföring i ändamålet.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Namn
 • E-postadress
 • Faktureringsadress
 • Vilken utbildning du läser

Uppgifterna kommer från den information du lämnade när du ansökte/anmälde dig till en utbildning. Information om vilken utbildning du läser har vi samlat in baserat på vår intagning

Hur använder vi uppgifterna?

 • Berghs använder dina uppgifter för att kunna kontakta dig angående deltagande i enkäter och undersökningar i relation till din utbildning.
 • Kontakta dig via e-post med information om kommande evenemang, övriga utbildningar och andra nyheter.
 • För att kunna fakturera och sköta vår löpande bokföring.
 • Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (personuppgiftsbiträden). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Rättslig grund

Den personuppgiftsbehandling som sker för att möjliggöra våra bokföringsförpliktelser behandlas i upp till sju år efter räkenskapsårets slut. Vi har således en skyldighet enlig lag att behandla dina personuppgifter (namn och faktureringsadress) under denna tid.

Berghs stödjer personuppgiftsbehandlingen på en intresseavvägning där vi bedömer att vi har berättigade intressen av kvalitetskontroll, statistikföring och undersökningsunderlag för att ha möjlighet att erbjuda bra utbildningsverksamhet. Berghs har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, utan att vi som utbildningsanordnare kan behandla statistikunderlaget för att utveckla vår verksamhet.

Vidare bedömer vi att du, genom att vara en del av verksamheten är intresserad av att motta information om kommande evenemang, andra utbildningar samt andra nyheter om verksamheten, varför vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att ta fram underlag för marknadsföring och marknadsföra våra tjänster mot dig. Berghs har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Berghs kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

Lagringstider

Berghs behandlar dina personuppgifter för ovan ändamål upp till ett år efter avslutad utbildning. Därefter bedömer vi att vi inte längre har något intresse av att behandla dina uppgifter för det ifrågavarande ändamålet.

För det fall du inte önskar motta kundnöjdhetsenkäter eller vår marknadsföring kan du när som helst motsäga dig detta – antingen genom att mailainfo@berghs.se, eller genom att följa den länk som återfinns i varje e-postutskick. Vid händelse av en sådan begäran upphör Berghs omedelbart med att behandla dina uppgifter i marknadsföringsändamål.

6. Personuppgiftsbehandling när du anmäler dig till ett event

Vilket ändamål har vi?

Fullgöra våra förpliktelser (dvs. anordna eventet som du har anmält dig till), utföra kundnöjdhetsenkäter samt informera dig om kommande evenemang och andra nyheter

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Namn
 • E-postadress
 • Information om vilka evenemang du deltagit på

Samtliga uppgifter lämnas av dig i samband med din anmälan

Hur använder vi uppgifterna?

 • Berghs använder dina uppgifter för att kunna anordna eventet.
 • Kontakta dig med anledning av eventet, t.ex. om ändringar sker vad gäller tid och lokal, samt för att skicka ut övrig eventrelaterad information.
 • Kontakta dig angående deltagande i kundnöjdhetsenkät.
 • Kontakta dig via e-post med information om kommande evenemang och andra nyheter
 • Dina personuppgifter kommer att delas med bolag inom Intendiakoncernen.
 • Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (personuppgiftsbiträden). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Rättslig grund

Berghs behandlar dina personuppgifter för att uppfylla det avtal som ingås i samband med eventanmälan.

Den personuppgiftsbehandling som vidtas därutöver – dvs. kontakta dig angående kundnöjdhetsenkäter, samt för att informera dig om kommande evenemang och nyheter, sker med stöd av en intresseavvägning. När du anmäler dig till ett evenemang har du visat ett intresse av våra tjänster, vi tror därför att du även är intresserad av våra kommande evenemang och/eller nyheter kring vår verksamhet varför vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att ta fram underlag för marknadsföring och marknadsföra våra tjänster mot dig. Vidare har vi ett intresse av att ta fram underlag för metod- och affärsutveckling. Berghs har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Berghs kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

Lagringstider

Dina personuppgifter sparas upp till ett år efter din senaste kundkontakt med oss. Därefter bedömer vi att vi inte längre har något intresse av att behandla dina uppgifter för det ifrågavarande ändamålet.

För det fall du inte önskar motta vår marknadsföring kan du när som helst motsäga dig detta – antingen genom att mailainfo@berghs.se, eller genom att följa den länk som återfinns i varje e-postutskick. Vid händelse av en sådan begäran upphör Berghs omedelbart med att behandla dina uppgifter i marknadsföringsändamål.

7. Personuppgiftsbehandling när du anmäler dig Berghs nyhetsbrev

Vilket ändamål har vi?

Marknadsföra våra tjänster, event och övrigt innehåll i vår marknadsföring till dig.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Namn
 • E-postadress

Samtliga uppgifter lämnas av dig i samband med din anmälan till prenumerationen.

Hur använder vi uppgifterna?

 • Uppgifterna används för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig via den e-postadress du har angivit.
 • Dina personuppgifter kommer att delas med bolag inom Intendiakoncernen.
 • Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (personuppgiftsbiträden). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

Rättslig grund

Dina personuppgifter behandlas för att kunna uppfyllda det avtals om ingås med dig i samband med att du anmäler dig som en prenumerant. För att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser (dvs. skicka ut det nyhetsbrev du har anmält att du vill ha) måste vi behandla dina personuppgifter.

Lagringstider

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du är prenumerant på nyhetsbrevet. Du kan själv när som helst avsluta dina prenumerationer genom att antingen följa den länk som finns i varje nyhetsbrev eller kontakta info@berghs.se. När du avslutar din prenumeration upphör vår behandling av dina personuppgifter.

8. Berghs personuppgiftsbehandling när du använder vår webbplats

Vilket ändamål har vi?

Tillhandahålla och förbättra våra tjänster

Vilka personuppgifter behandlas?

 • IP-adress
 • Språkinställning
 • Geografisk placering
 • Information om hur du interagerar med Berghs genom att behandla information om hur du når och lämnar tjänsten.

Dessa uppgifter behandlas genom s.k. cookies vars syfte är analys och besöksstatistik av Webbplatsen samt i marknadskommunikativa insatser. För mer information om Berghs cookies-användning hittar du här.

Uppgifterna tillhandahålls av dig automatiskt när du besöker vår webbplats.

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att kunna förbättra våra tekniska lösningar behandlar vi uppgifterna.
 • I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige, vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vi använder statistikverktygen Google Analytics för att mäta trafik på webbplatsen

Rättslig grund

Berghs har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan. För denna behandling utgör intresseavvägning rättslig grund. Berghs har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Berghs kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

Lagringstider

Personuppgiftsbehandlingen upphör när du stänger ner din webbläsare. Således lagras ingen personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig – du kan läsa mer om denna behandling här.

9. Berghs personuppgiftsbehandling när du använder vår utbildningsportal

Vilket ändamål har vi?

Leverera utbildningsinnehåll, medge kommunikation mellan studenter, deltagare och lärare

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Namn
 • E-postadress

Uppgifterna tillhandahålls automatiskt när du blir antagen till en kurs eller utbildning.

10. Berghs användning av cookies

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Berghs, Berghs utbildningsplattform eller från våra partners och sparas på din enhet enligt nedan:
Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra tjänster, såsom i vår utbildningsplattform, Nedan förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.
Se även Berghs dataskyddspolicy vad gäller hantering av dina personuppgifter.

Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig. Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster bättre för dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

Nödvändiga cookies är nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. vår utbildningsportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.

 • Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
 • Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte.
 • Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.
 • Reklamcookies möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du kontrollera Berghs användande av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Hur använder vi uppgifterna?

 • I bedrivandet av vår verksamhet anlitas IT-underleverantörer i och utanför Sverige (men inom EU/EES), vilka genom utförandet av tjänster avseende webbsida, lagring och IT-miljö behandlar dina personuppgifter. Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR, och säkerställer därigenom en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.
 • Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon annan tredje part, om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så
 • Dina uppgifter kommer aldrig att säljas, eller överföras, vidare för direktmarknadsföring av tredje part. Dina personuppgifter överförs inte heller till land utanför EU/EES.

Rättslig grund

Berghs har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan. För denna behandling utgör intresseavvägning rättslig grund. Berghs har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför Berghs kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

Lagringstider

Dina personuppgifter används för detta ändamål i upp till sex (6) månader efter avslutad kurs eller utbildning, därefter upphör behandlingen. Om dina personuppgifter (namn och e-post) inte behövs för något annat ovan angivet ändamål med längre lagringstid, raderas dem.

Dina rättigheter

Berghs har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som framgår ovan utan att du i sådant fall först får information om det. Berghs använder inte någon form av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

Du kan när som helst vända dig till Berghs vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter (info@berghs.se). Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag, d.v.s. tillgång till dina lagrade personuppgifter. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Vidare har du rätt att framställa följande önskemål: 1) om du anser att dina registrerade personuppgifter hos oss är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse 2) rätt att begära radering av dina uppgifter 3) rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter 4) rätt att begära överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet) till annan tjänsteleverantör i ett allmänt använt maskinläsbart format. Om du hör av dig till info@berghs.se kommer din begäran att prövas och om befogat utför vi då den åtgärd du begärt, i den utsträckning vi har möjlighet till det.

Dessutom har du även rätt att invända mot vår behandling (som beskrivits ovan) av dina personuppgifter.

Klagomål

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av Berghs behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se  imy@imy.se, telefonnummer: 08 657 61 00).

Senast uppdaterad 2021-01-08