Ekonomiska villkor - Kurs

Ekonomiska villkor för Berghs kursutbud

Studieavgift

Studieavgift är den avgift som har fastlagts av Berghs School of Communication att betalas för hela kursen.

Studieavgiften ska vara betald senast vid den på fakturan angivna betalningsdagen. Du får din faktura efter att du tackat ja till platsen.

Berghs SoC tillämpar antagningsbesked/kallelse med svarskrav vilket innebär att du, för att behålla din plats på kursen, ska tacka ja (eller nej om du inte önskar din plats) senast det datum som anges i antagningsbesked/kallelse.

Om du behöver avsäga dig din plats innan kursstart efter att du har tackat ja och ångerrätten har löpt ut debiteras en avgift på 25 % av kursavgiften. Om du avsäger dig din plats när kursen startat återbetalas ingen del av kursavgiften. Studierna ska genomföras under den kursstart du blivit antagen till. Studieuppehåll kan bara beviljas vid sjukdom styrkt av läkarintyg.

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om kursen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar löpt ut har du som kursdeltagare accepterat att ångerrätten upphör att gälla i och med deltagande i kursen. För distanskurs har du som kursdeltagare accepterat att ångerrätten upphör att gälla i och med ditt inlogg i onlineplattformen Canvas.

Om du inom 14 dagar räknat från den dag du accepterade din kursplats vill ångra ditt köp, kan du göra det utan att ange särskilt skäl genom att meddela oss enligt följande. Fyll i Ångerblankett Berghs och maila info@berghs.se med ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (utöva din ångerrätt), ange kursnamn och –tid.

Betalning

Det är alltid kursdeltagaren som har det ekonomiska ansvaret gentemot skolan. Om till exempel din arbetsgivare ska betala och inte fullföljer sitt betalningsansvar gentemot skolan, övergår betalningsansvaret till dig personligen.

Fakturan på studieavgiften ska vara reglerad senast angiven dag. För påminnelse utgår särskild förseningsavgift med 150 kronor samt ränta (referensränta +8%). Betalas inte studieavgiften på angiven förfallodag, kan studieplatsen förklaras förverkad.

Presentkort

Avtalet anses ingånget den dag presentkortet inhandlas på vår hemsida. Presentkortet är giltigt i 2 år från inköpsdatum. Presentkortet kan användas som delbetalning. Kvarvarande belopp kan utnyttjas vid senare tillfälle dock senast inom 2 år från inköpsdatum. Det går inte att få beloppet från presentkortet eller resterande belopp utbetalt. Eventuellt restbelopp bortfaller efter giltighetstiden.

Kunskapscheck

En kunskapscheck får alla kursdeltagare som har fått ett kursintyg på någon av våra öppna kurser. Kunskapschecken ger dig 10% rabatt på en valfri kurs. OBS! Gäller ej våra skräddarsydda utbildningar, våra heltidsprogram eller våra internationella kurser samt kurser där man redan är antagen och har tackat ja. Giltighetstiden är 2 år (gäller per 2023-08-01) efter kursavslut och kan användas en gång av antingen dig själv, en vän eller kollega. Kan ej lösas in mot kontanter eller kombineras med andra rabatter.

Återbetalning av studieavgift

Erlagd studieavgift återbetalas inte vid avbokning efter kursstart. Undantag kan göras vid till exempel långvarig sjukdom, styrkt med läkarintyg. Ansökan om avhopp, styrkt med läkarintyg, görs skriftligen till Berghs SoC.

Krav på närvaro

För att erhålla kursintyg krävs minst 80% närvaro på kursen. På många av våra Professionalkurser gäller även särskilda krav för att erhålla kursintyg, allt emellan 80-100 % genomförda och godkända uppgifter.

Studieuppehåll

Studierna ska genomföras under den kursstart du blivit antagen till. Vid sjukdom och uppvisande av sjukintyg godkänner vi studieuppehåll till nästkommande kursstart. På en dag- och kvällskurs* går du då om kursen från start, på en distanskurs tar du vid från den del av kursen som du inte kunde fullfölja. Studieuppehåll godkänns inte av andra skäl.

* Detta gäller även dagkurser och kvällskurser som under pandemi tillfälligt ges online via livesändning i Zoom.

Synpunkter, beröm och förbättringsförslag

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre! Hör gärna av dig med synpunkter, beröm eller förslag till förbättringar. Du kan välja att kontakta kursens utbildningskoordinator, prata med någon i vårt serviceteam eller skicka ett mejl till info@berghs.se. Tack vare dina synpunkter hjälper du oss att bli ännu bättre!

Klagomål

Om du är missnöjd med en kurs ber vi dig att alltid kontakta oss skriftligen. Antingen via brev eller mejl till kursens utbildningskoordinator.

Under vissa omständigheter kan du reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut. Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

Inställd kurs

Berghs har rätt att ställa in en kurs pga för få anmälda deltagare. Anmäld deltagare kommer att bli erbjuden nya kursdatum alternativt full återbetalning av kursavgift.
Kursdeltagaren står för logi och resekostnader som uppstår i samband med kurs. Vi rekommenderar våra deltagare att alltid välja ett hotell/resa med avboknings- eller ombokningsmöjlighet.

Force Majeure

Berghs förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta på kurstillfällen alternativt ställa om fysisk undervisning till digitalt format eller förändra innehållet i utbildningen och/eller kursledare på grund av omständigheter som vi inte har kunnat förutse, påverka eller som är utom vår kontroll; så kallad Force Majeure. Force Majeure kan exempelvis vara arbetsmarknadskonflikt, strejk, upplopp, sjukdom, brand, naturkatastrof, epidemi, långvarigt elavbrott och tvingande myndighetsbeslut eller starka myndighetsrekommendationer.

Reservation för ändringar

Skolan förbehåller sig rätten att göra ändringar.