Press

Berghs inbjudna av UD - ska stärka Sverige som kreativt och innovativt land

tis, 13 sep, 2016, 15:43

Idag startar Utrikesdepartementets satsning Team Sweden kulturella och kreativa näringar. Satsningens syfte är att förbättra samordningen av det svenska näringslivets export och internationalisering. I expertgruppen bestående av 40 olika aktörer är Berghs roll att bidra med insikter till arbetet med en internationalisering av kultur och kreativa näringar. Idag hölls det första mötet i form av ett rundabordssamtal.

Team Sweden består dels av en styrgrupp med 19 statliga aktörer, dels lokala Team Sweden-kretsar runt om i världen ledda av ambassader samt ett antal tematiska och mer operativa Team Sweden-grupper i Sverige där både offentliga aktörer och det privata näringslivet deltar. Berghs är nu alltså involverade i den nya sammansättningen experter för kulturella och kreativa näringar. Utgångspunkten är att diskutera hur Sverige kan arbeta mer samordnat och målinriktat med exportfrämjande inom de kulturella och kreativa näringarna.

– Hela Berghs modell handlar om samverkan mellan näringsliv och lärande och just nu är vi mitt uppe i arbetet med att utveckla en internationell strategi för Berghs. Så satsningen på Team Sweden är väldigt intressant och värdefull för oss, säger Linn Tornérhielm, COO samt chef för Berghs kursverksamhet och Berghs representant i Team Sweden.

Andra representanter i Team Sweden kulturella och kreativa näringar är departement i regeringskansliet – utbildnings-, närings-, ­social-, miljö-, kultur- och utrikesdepartementet. Statliga myndig­heter och organisationer så som Business Sweden, Svenska Institutet, Vinnova, Tillväxtverket, Almi, Tillväxtanalys, Visit Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Kommerskollegium.

– Berghs vill gärna vara med och bidra till att stärka bilden av Sverige som kreativt land för att öka internationaliseringen och främja kulturdriven export. Vi utvecklar just nu vårt internationella erbjudande, säger Camilla Wallander, vd Berghs.

Kulturella och Kreativa Näringar är en av sex olika områden inom Team Sweden. De övriga är miljö, energi, life science, investeringar, samt möten/evenemang

Mer information finns på regeringens hemsida.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/exportstrategin/team-sweden/aktorer-i-team-sweden/

Mer information:
Linn Tornerhielm, COO
Telefon: +46739191973, mail: linn.tornerhielm@berghs.se