Ekonomiska villkor - Program

Studieavgift

Studieavgift är den avgift som har fastlagts av Berghs School of Communication att betalas för hela utbildningen. Studieavgiften ska vara betald senast den på fakturan angivna betalningsdagen.

När du får ditt antagningsbesked ombeds du att tacka JA eller NEJ till din plats senast det datum som anges i antagningsbeskedet. Om du efter att ha tackat ja ändå väljer att avsäga dig din plats innan utbildningsstart debiteras du 2.500:- inklusive moms i uppläggningsavgift.

Du är formellt antagen när du betalat din avgift eller deltagit vid första lektionstillfället. Du har då också förbundit dig att betala hela studieavgiften.

Betalning

Det är alltid den studerande som har det ekonomiska ansvaret gentemot skolan. Om till exempel din arbetsgivare ska betala och inte fullföljer sitt betalningsansvar gentemot skolan, övergår betalningsansvaret till dig personligen. Fakturan på studieavgiften ska vara reglerad senast angiven dag. För påminnelse utgår särskild förseningsavgift med 150 kronor samt ränta (referensränta + 8%). Betalas inte studieavgiften på angiven förfallodag, kan studieplatsen förklaras förverkad.

Betalning sker enligt följande alternativ:
1. När du betalar själv betalas avgiften terminsvis jämnt fördelad över studietiden.
2. När din arbetsgivare betalar: Fakturan på studieavgiften (för ettåriga utbildningar hela avgiften, för tvååriga utbildningar hela första årsavgiften) skickas till arbetsgivaren och ska vara reglerad senast på förfallodagen.

Om studieavgiften inte erlagts angiven betalningsdag är våra rutiner följande; Betalningspåminnelse skickas två gånger, därefter övergår betalningskravet till inkasso.

Studiestöd – Centrala studiestödsnämnden, CSN

Om du har för avsikt att finansiera studierna med studiestöd, är det mycket viktigt att du kontaktar CSN och stämmer av dina personliga villkor för studiestöd till den utbildning du väljer.

Art director / Copywriter och Communication design är godkända under Myndigheten för yrkeshögskolans förordning för Konst och kulturutbildningar. Dessa två program tillhör avdelning B1.

Strategisk Kommunikation, Public Relations, Digital Design & Strategy, Produktionsledning, Growth marketer är godkända under Myndigheten för yrkeshögskolans förordning Yrkeshögskolan. Dessa program innefattar 200 YH-poäng under 40 veckor. Dessa är uppdelade på 95 poäng för HT och 105 poäng för VT.

För att finansiera terminsavgiften finns det möjlighet att ansöka om merkostnadslån hos CSN. Även här är det mycket viktigt att du kontaktar CSN och stämmer av dina personliga villkor för merkostnadslån till den utbildning du väljer. Här kan du läsa mer:
Läs mer om vad som gäller kring att finansiera dina studier med CSN här.

Berghs Bachelor är inte studiestödsberättigade den första terminen på Berghs, däremot kan du söka studiemedel för tiden du läser utomlands, samtliga universitet och college som Berghs samarbetar med är ackrediterade och godkända av CSN

Intensivutbildningarna inom Berghs Upgrade är inte studiestödsberättigande. Dessa finansieras av de sökande själva. 

Studieuppehåll

Om du måste göra uppehåll i studierna, ska detta skriftligen anmälas till skolans studieadministration. Studieuppehåll beviljas endast i undantagsfall efter samtal med programansvarig och operativ projektledare. Ett krav för beviljandet är att samtliga avgifter för den aktuella terminen är betalda. Erlagd terminsavgift återbetalas inte, utan tillgodoräknas dig när studierna återupptas.

Har studierna inte återupptagits inom ett år efter påbörjat studieuppehåll, förfaller rätten att återuppta dem. Innestående avgift återbetalas inte. Om du erhåller studiestöd måste du själv kontakta CSN, för information om deras regler för studiestöd i samband med studieuppehåll. Berghs rapporterar studieuppehållet till CSN.

Återbetalning av studieavgift

Studieavgifter återbetalas inte. Undantag kan göras vid till exempel långvarig sjukdom, styrkt med läkarintyg. Dina innestående avgifter för ej påbörjade terminer återbetalas då. En avgift om 10% av resterande del av studieavgiften kommer att tas ut. Ansökan om att avbryta studierna, styrkt med läkarintyg, görs skriftligen till Berghs SoC:s administration.

Presentkort

Avtalet anses ingånget den dag presentkortet inhandlas på vår hemsida. Presentkortet är giltigt i 2 år från inköpsdatum. Presentkortet kan användas som delbetalning. Kvarvarande belopp kan utnyttjas vid senare tillfälle dock senast inom 2 år från inköpsdatum. Det går inte att få beloppet från presentkortet eller resterande belopp utbetalt. Eventuellt restbelopp bortfaller efter giltighetstiden.

Försäkringar

Berghs har ingen kollektiv olycksfallsförsäkring eller försäkring som täcker personliga ägodelar för studenterna. Det är därför viktigt att du som student ser över dina personliga försäkringar.

Reservation för ändringar

Skolan förbehåller sig rätten att göra ändringar.

Ekonomiska villkor- Berghs Bachelor

Studieavgift

Studieavgift är den avgift som har fastlagts av Berghs School of Communication att betalas för hela första terminen. Studieavgiften ska vara betald senast den på fakturan angivna betalningsdagen.

Anmälningsavgift

Om du antagits till utbildningen och vill behålla din plats betalar du en anmälningsavgift bestående av 10% av terminsavgiften. Datum för att senast avsäga dig din plats samt för att betala anmälningsavgiften infaller 14 dagar efter det att du accepterat din plats, enligt ångerrätten.

Anmälningsavgiften dras sedan av från resterande terminsavgift. I den händelse du avsäger dig din plats på utbildningen, efter senast angivet datum, förbehåller vi oss rätten att fakturera anmälningsavgiften om 10%. När du har påbörjat utbildning, dvs. deltagit vid första lektionstillfället, så har du också förbundit dig att betala hela studieavgiften.

Betalning

Det är alltid den studerande som har det ekonomiska ansvaret gentemot skolan. Om till exempel din arbetsgivare ska betala och inte fullföljer sitt betalningsansvar gentemot skolan, övergår betalningsansvaret till dig personligen.

Fakturan på anmälnings- och studieavgiften ska vara reglerad senast angiven dag. För påminnelse utgår särskild förseningsavgift med 150 kronor samt ränta (referensränta + 8%). Betalas inte anmälnings och/eller studieavgiften på angiven förfallodag, kan studieplatsen förklaras förverkad.

Kursintyg/examen

Utbildningen leder till en Bachelor Degree och examen sker efter tredje året. Något separat diplom från Berghs ges inte, men du får ett intyg på de kurser du läst under första terminen.

Återbetalning av studieavgift

Studieavgiften återbetalas inte. Undantag kan göras vid till exempel långvarig sjukdom, styrkt med läkarintyg. Ansökan om att avbryta studierna, styrkt med läkarintyg, görs skriftligen till Berghs SoC:s studieadministration. Anmälningsavgiften återbetalas inte.

Reservation för ändringar

Vi reserverar oss för ev. ändringar gällande terminen på Berghs samt för ev. ändringar som kan förekomma vid de utländska instituten. När du påbörjar dina studier i utlandet är det din skyldighet att ta del av och följa de utländska institutens villkor.