Om Berghs

Berghs pedagogik

Berghs pedagogik är levande och utvecklas ständigt tillsammans med våra lärare och kursansvariga. Nya verktyg och metoder testas löpande och Berghs har genom åren framgångsrikt utvecklat en undervisningsmodell som består av följande huvuddelar:

Action based learning är praktiskt och pragmatiskt lärande. Vi lär genom handling, inte enbart teori. På Berghs applicerar vi detta på flera sätt, t.ex. genom att arbeta med kundcase. På detta sätt får deltagarna insikt i praktisk tillämpning av kunskapen men också erfarenhet om samarbete och gruppdynamik. Detta harmoniserar med en viktig aspekt inom andragogiken (mer om detta senare) - vuxna lär sig bäst genom handling och genom att direkt testa det de har lärt sig. Med action based learning simulerar vi den informella miljön. Lärandeprocessen blir iterativ; studenten uppmanas att testa, utvärdera och förbättra. Misstag blir lärdomar och reflektion avslutar inlärningen.

Genom praktiskt arbete - individuellt eller i grupp - stärker deltagare och studenter sin förmåga att fatta kloka beslut. Aristoteles kallade detta för "fronesis" - att klokt agera baserat på erfarenheter.

Att välkomna perspektiv i klassrummet innebär att värna om både inkludering och mångfald. Genom att sammanföra elever med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv öppnar vi dörrar till ökad kreativitet och förståelse.

Mångfald främjar empati och respekt genom att eleverna får chansen att lära sig om olika kulturer och livsberättelser. Det främjar även kritiskt tänkande, eftersom olika synsätt utmanar elevernas tankemönster och uppmuntrar till djupare diskussioner.

Inkludering garanterar att varje individ känner sig sedd och hörd, vilket stärker självkänslan och motivationen att delta aktivt i lärandet. Genom att omfamna mångfald och inkludering i klassrummet förbereder vi eleverna för en globaliserad värld där samarbete och förståelse över gränser är avgörande.

Andragogik är ett begrepp som används för att beskriva inlärningsprinciper och metoder som är specifikt anpassade för vuxna. Termen kontrasterar med pedagogik, som syftar till inlärning för barn och ungdomar. Andragogik betonar vuxnas behov, erfarenheter och motivationsfaktorer när det gäller inlärning och utbildning.

Andragogik är en viktig filosofi när det gäller att utforma effektiva utbildningsprogram och läromiljöer för vuxna. Genom att ta hänsyn till vuxnas specifika behov och motivationsfaktorer kan man skapa mer relevant och engagerande inlärningserfarenheter.

VÅRA KURSANSVARIGA

Alla våra kursansvariga genomför en pedagogisk On-boarding som vi kallar för “LAB” (Learning According to Berghs). På Berghs jobbar vi ständigt på att vara i framkant när det kommer till utbildning och pedagogik. Nya metoder, ny forskning och digitala verktyg möjliggör nya sätt att förmedla kunskap. 

Tillämpat lärande, stort utrymme för reflektion och feedback är viktigt för oss på Berghs. Det utesluter inte teorier och modeller, men vi värderar dem pragmatiskt - alltså efter hur väl de fungerar i praktiken. Vi jobbar gärna med uppgifter, workshops och case i grupp för att dela erfarenheter med varandra. Vi har alltså inga tentor och minimalt med teori. Vi jobbar case-baserat med verkliga problem där samtalet och samarbetet står i fokus.