Vår pedagogik

Den grundläggande enheten i utbildning är ett samtal. Berghs jobbar med att befästa nya kunskaper genom att snabbt lära ut till någon annan vad man nyligen lärt sig. Återkoppling, eller feedback är ett fundament i vår syn på vad som skapar långsiktigt lärande och utveckling. Berghs arbetar alltid med ett relevant team av rådgivare, Advisory Board.

Vår pedagogik

Berghs pedagogik är levande och utvecklas hela tiden ihop med våra lärare och kursansvariga. Nya verktyg och metoder testas löpande.

Som ramverk för skolans pedagogik bekänner vi oss till Action Based Learning, dvs behovet av reflektion och aktiva handlingar för att utveckla sin egen kunskap och kompetens. Man kan sammanfatta det som en ”konstruktivistisk kunskapssyn”. I lärosammanhang innebär det att man själv skapar sin kunskap genom att tolka och reflektera över sina nya upplevelser. Framförallt genom att tillämpa kunskaper, det är helt enkelt både bättre och roligare att lära sig genom att sätta fakta i sitt sammanhang.

Tillämpat lärande, stort utrymme för reflektion och feedback är viktigt för oss på Berghs. Det utesluter inte teorier och modeller, men vi värderar dem pragmatiskt, alltså, efter hur pass väl de fungerar i praktiken. Vi jobbar gärna med uppgifter, workshops, case i grupp för att dela erfarenheter med varandra.

  • Action-based learning – lära genom att prova i praktiken, se om det fungerar, lär sig av misstag och gör om igen.
  • Samtalet – dialogen är kärnan i vår pedagogiska modell, både i lärandet och redovisningen samt mellan student till student likväl som student till lärare. 
  • Nära verkligheten – vi utbildar för, med hjälp av personer från, kommunikations­branschen. 
  • Mångfald – på Berghs strävar vi efter representation från flera olika synsätt, både i teori och praktik, samt arbeta för en bred representation av perspektiv och personer i kurserna. 
  • Andragogik – (vuxenpedagogik) en viktig faktor när vi undervisar vuxna är att de vill veta syftet med vad de ska lära sig och hur det kan appliceras i deras verklighet. 

Berghs principer

  • Inkluderande – att låta alla komma till tals i klassrummet och ta hänsyn till allas olika förutsättningar för lärande
  • Feedback – genom konkret, tydlig och ärlig feedback sker utveckling. Feedforward visar vägen framåt. 
  • Flipped – mer interaktiv kurs genom att lägga föreläsning på webben och ägna lektionen åt handledning, diskussion, och samtal.
  • Teachback – det sista steget i inlärningsprocessen är när en deltagare själv får möjligheten att lära ut, då får hen chansen att formulera sin egen version av kunskapen. 
  • Pragmatik – Berghs har ett pragmatiskt förhållningssätt till modeller och teorier. Det som fungerar i verkligheten är bra, d.v.s. funktion före abstraktion.