Artiklar

Berghs inkluderingsarbete står högt på agendan

Berghs har arbetat för jämställdhet och mångfald under många år, och för fem år sedan etablerades även ett inkluderingsråd som stöd i arbetet framåt. Camilla Wallander, VD på Berghs, berättar om vad som åstadkommits, samt hur Berghs vill arbeta framåt med just inkludering.

Olika perspektiv och integration har alltid varit grunden i Berghs pedagogik, för att ge kraft att skapa framgångsrik kommunikation. Från att redan ha jobbat aktivt för jämställdhet och mångfald i många år, var ändå upplevelsen att det vi strävade efter inte gick tillräckligt snabbt framåt. Det var tydligt att det krävdes starkare riktning, fler kraftfulla initiativ och mer samverkan. För fem år sedan sattes en strategisk riktning och det etablerades ett externt inkluderingsråd som stöd i vårt arbete. Eftersom Berghs är en ledande aktör inom utbildning som tar utgångspunkt i kommunikation, och för att lyckas hålla positionen krävs det en utvecklingskultur och inkludering av en mångfald av perspektiv i allt som görs.

Hej Camilla! Hur påbörjade Berghs sitt inkluderingsarbete?

Vi startade med att definiera vad mångfald betyder för oss, vad inkluderande kommunikation betyder och varför vi tycker det är viktigt. Då vi har olika infallsvinklar ville vi beskriva nyttan med ökad mångfald både bland personalen, i den stora grupp lärare vi anlitar och de studenter som går på Berghs. Vi satte mätbara mål (en önskan om >30% med utländsk bakgrund och 50/50 kvinnor/män), vi bestämde att inkludering ska vara ett av våra fem förhållningssätt som guidar oss i våra beslut och vi identifierade ett trettiotal aktiviteter att göra inom tre år. För oss som lever efter en action-based pedagogik så är det väldigt viktigt att hela tiden aktivt göra saker.

Vad har Berghs  jobbat med under åren?

Först och främst behövs kunskap om varför inkludering är viktigt, och hjälp med att förstå vad som behöver göras. Inkluderingsrådet belyste behovet av utbildning inom vissa områden som t ex hur man undviker bias, kundsegmentering, kontextuell förståelse, tvärfunktionella team. Rådet har även varit med och utformat kursen Inkluderande kommunikation och andra utbildningsinsatser.

I vår strategiska plan har vi fört in People, Planet, Profit (triple bottom line) där vi har identifierat fyra av de globala målen vi vill verka för, där equality och decent work & economic growth är två av dem. 

Vi är måna om att nyttja de forum vi har och skriver artiklar, lyfter fram inkludering i våra trendspaningar, bjuder in till samtal och pratar i viktiga forum som t ex i Almedalen, och inte minst håller en dialog med våra studenter om dessa frågor.

Vad har inkluderingsrådet bidragit till?

Rådet bestämde sig för att verka för övergripande påverkansarbete, bidra till att öka kunskap samt få fler unga att söka sig till kommunikationsområdet. 

Under de senaste åren har rådet jobbat med att hitta ett sätt för att inkludera fler människor med olika bakgrund till Berghs nya adress i Gasverksområdet. Vi vill lyfta kreativitet kopplat till unga talanger inom musik, poesi, film, entreprenörskap genom samverkan med ett urval aktörer. 

Under åren som gått har vi även:

– Utvecklat den samlästa kursen ”perspektiv” för alla heltidsstudenter, som sedan lyftes in till kursen “Communication According to Berghs” (CAB) som möter studenterna redan de första veckorna på deras utbildningar. Under kursen har vi samarbetat med nätverket All Of Us i flera år som föreläst och även agerat mentorer till studenter.  

– Byggt en normkreativ checklista utifrån studenternas reflektioner som delas med studenter och våra lärare.

– Sett över rekryteringsprocessen, vilka hinder som kan finnas att söka utbildning, bredda våra nätverk för att nå ut till fler och se över vilken tonalitet som signalerar det vi önskar.

– Initierat kursen Inkluderande kommunikation och levererat utbildningsinsatser inom området till företag och organisationer. 

Vad har det här arbetet för betydelse för studenterna?

Studenterna uttrycker själva tydligt vikten av olikheter, och är engagerade i att tillsammans skapa en inkluderande miljö. Det har uppskattats att i redan första veckorna i introkursen lyfter föreläsningar och övningar kring inkludering. Det sätter rätt fokus! 

Tävlingsbidragen i de internationella tävlingarna är starkt kopplat till innovation, samhällsnytta och inkludering. För några år sedan tog studenterna även fram en ny kategori till 100W, vid namn 100Fattaren – för att premiera ansvarsfull inkluderande kommunikation,

Ett annat exempel är slututställningen som för några år sedan gjordes om av studenterna till ett festivalformat under parollen ”a festival for those who know all – or nothing about communication”. Genom en mix av föreläsningar, samtal, musikartister och utställning var syftet att locka fler att besöka oss.

Ett annat initiativ har varit att inkludera pro bono-projekt i examensprojekten - slutfasen av studenternas utbildning. Genom att jobba hands-on med kommunikativa utmaningar som NGO:s och start-up brottas med så ger vi dem fler perspektiv kring hur kommunikation kan göra skillnad 

Vad gör ni för att öka mångfalden bland de som söker till Berghs program?

Vi har sedan några år tillbaka anonymiserat alla ansökningar då farhågor kring vilken bakgrund man bör ha för att jobba med kommunikation kan ha hindrat vissa från att söka. Vi har alltid letat aktivt efter olika perspektiv men vill helt ta bort bias och få alla trygga i att det är arbetsprovet som är i fokus. Utöver detta så har vi även en aktiv Facebookgrupp där nuvarande studenter coachar de som söker, både digitalt och i personliga möten om man önskar.

Berghs har varit med från starten av initiativet #SthlmOp som bytte namn till :part där vi nu är stolt partner. Det är ett talangnätverk för 16-25 åringar som verkar för att möjliggöra en karriär i den kreativa sektorn och startupscenen. Genom att erbjuda feriejobb inom kommunikation bidrar det till att få ungdomar att upptäcka vilka yrken som finns inom området. Vi stöttar med lokaler, inspiration, studentambassadörer och ger stipendier till utbildning för de som visar sig vara engagerade. Det är ett långsiktigt arbete att få fler att söka sig till branschen!

Vi har även samarbeten med Värmeverket där vi är med och utbildar unga kreatörer inom grafisk design, kommunikation och AI samt Changer's Hub där vi är med och utbildar inom media och kommunikation.

Under vår rekryteringsperiod är vi måna om att fånga personporträtt med olika bakgrund och sprida i sociala medier i hela landet. Vi vet att yrkesrollerna inom kommunikation inte är lika välkända på mindre orter.

Hur har det gått med de måltal som satts upp?

Vi har uttryckt tydligare i vår egen rekrytering att ”vi söker en mångfald av olika perspektiv” och bland personalen har vi gått från 20 till drygt 30% med utländsk bakgrund. I våra advisory board och bland våra handledare är vi nu minst 30% med utländsk bakgrund. Bland lärare och studenter har vi också ökat representation med utländsk bakgrund. Här har vi har en bit kvar, men vi har ökat takten genom högre grad av medvetande och vidgade nätverk för att nå ut bredare. Vad gäller könsfördelningen så är det 50/50 bland lärare, men överrepresentation av kvinnor/tjejer bland personal och studenter och kursdeltagare. En fråga vi nu brottas med är hur vi får fler killar att utbilda sig?

Hur kan Berghs jobba vidare för att inspirera branschen?

Vi tror på att detta är frågor man behöver jobba tillsammans med, vilket gör att vi alltid är öppna för olika typer idéer och samarbeten! Vi vill fortsätta att kontinuerligt göra saker som främjar inkluderingsarbeten. Med det sagt är vi långt ifrån klara.