Artiklar

Berghs lanserar Urban Design & Planning – ett nytt utbildningsområde inom stadsutveckling

Under det senaste året har Berghs utforskat olika områden och branscher där det behövs ny kompetens och nya sätt att jobba på. Ett av dessa områden är stadsutveckling. Med utgångspunkt att framgångsrika platser är platser som byggs tillsammans, med en tydlig vision som aktiveras och underhålls i vardagen så lanserar nu Berghs ett antal kurser inom Urban Design och Planning. Kurserna är speciellt framtagna för yrkesverksamma kommunikatörer, arkitekter, stadsutvecklare, affärsutvecklare och projektledare.

I möte med arkitekter, stadsplanerare, kommunikatörer och ledande personer i fastighetsbranschen bekräftas bilden att utvecklingen går fort, att beteenden ändras och det behövs ett nytt nyfiket mindset. Det krävs också nya former av processer och fler typer av intressenter än tidigare behöver involveras. Intresset av att involvera sig i en stads utveckling har ökat och framför allt har hållbarhetsfrågor drivit på snabb förändring och förändrade krav.

– Det finns ett behov av en aktör som är framåtlutad, nyfiken, som tänker samverkan och inte silos. En aktör som lyfter olika perspektiv och aktiverar nätverk. Som blickar framåt och ständigt uppdaterar och utvecklar rätt kompetens utifrån branschens behov. Någon som bygger in flexibilitet i stadsutrymmet. Vi tänker att det är Berghs, säger Camilla Wallander, VD Berghs School of Communication.

Berghs har värderat tillväxtbranscher med internationell potential där det behövs både bas och spets i kunskap, och där olika yrkesroller behöver lära sig att jobba tillsammans för att lösa problem. Genom att samtala och lösa case i samverkan mellan discipliner sätts ett förhållningssätt redan i utbildningen.

– En mötesplats, en stadsdel, ett centrum, en stadskärna lever inte av sig själv - människor måste vilja skapa och utveckla ihop. Det behövs ett nyfiket mindset, framför allt att lyssna och vilja förstå. Vi behöver jobba med samverkan mellan discipliner vilket är Berghs paradgren. Jag tror på att Berghs kan ta en aktiv roll att omvärldsbevaka och omvandla det till utbildning, säger Mats Hederos, medlem i Berghs advisory board för Urban Design & Planning.

Camilla Wallander och Mats Hederos

I januari 2022 etableras ett externt advisory board i syfte att fånga olika perspektiv och tillsammans bidra till att utveckla relevanta kurser och utbildningar inom området. Deltagarna i Berghs advisory board inom Urban Design & Planning är:

  • Mats Hederos, med 40 års erfarenhet av fastigheter, finans och stadsutveckling senast VD AMF Fastigheter. 
  • Jenny Carlstedt, digital strateg inom samhällsbyggnad på Sweco, leder bland annat det multidisciplinära expertnätverket inom Smarta städer och samhällen. 
  • Jani Kristoffersen och Johan Berglund, arkitekter samt grundare av Campus, ett arkitektkontor som utvecklar publika platser, byggnader och rum. 
  • Malin Anhede, Director of Strategic Services på designbyrån BAS där hon arbetar med utveckling av varumärken och platser.
  • Michael Persson Gripkow, seniorstrateg och har lett marknads- och varumärkesutveckling senast på Visit Sweden.

– Våra framtida samhällen står inför flera utmaningar, inte minst inom ramen för klimat- och hållbarhet. Vi kommer behöva finna nya sätt att utforma och planera våra samhällen för att möta dessa utmaningar – och här kan Berghs bidra med nya infallsvinklar och metodiker, säger Jenny Carlstedt, medlem i Berghs advisory board för Urban Design & Planning.

I ett första steg lanseras fem nya kurser, med ambitionen att komplettera med såväl längre program och internationella onlinekurser. Kurserna ska bidra till att ge kunskap kring hur man tar reda på vilka typer av städer som efterfrågas, vem som ställer krav och hur människorna som verkar i staden kommer att påverka den nuvarande och framtida stadsutvecklingen. Kurserna är:

– Vi utgår från human-centered design och har identifierat ett antal viktiga utmaningar som handlar om att skapa attraktiva miljöer för människor, en ökad mobilitet och behovet att utveckla hållbara städer. Att leda innovation är också oerhört viktigt och vi  hoppas kunna medverka till att förmåga att visualisera och leda samtal, säger Linn Tornerhielm, ansvarig för kursverksamheten på Berghs.